Spring naar content

Bijstandsuitkering en een letselschadevergoeding, hoe zit dat?

Bijstandsuitkering en een letselschadevergoeding, hoe zit dat?

Wanneer je een bijstandsuitkering krijgt en een schadevergoeding voor letselschade ontvangt is het mogelijk dat de gemeente deze vergoeding verrekent met jouw bijstandsuitkering. Dit kan dus inhouden dat je (tijdelijk) geen uitkering ontvangt, omdat je eerst de letselschadevergoeding moet gebruiken voor de vaste lasten en leefbehoeften. Uit de participatiewet blijkt dat iedere gemeente vrij is om zelf beleid te bepalen op dit punt. De invloed van een schadevergoeding op jouw bijstandsuitkering, kan dus per gemeente verschillen. 

Een schadevergoeding bestaat uit verschillende schadecomponenten. Voor de verschillende componenten gelden over het algemeen, zo blijkt uit beleid van verschillende gemeentes, vaak dezelfde handvatten. Het gaat om de volgende handvatten:

  1. Stijgt jouw vermogen boven de grens die is vastgesteld in de participatiewet? Mogelijk verlies je dan het recht op een bijstandsuitkering. Dit is natuurlijk niet wenselijk, dus overleg met een advocaat is ten zeerste aangeraden.
  2. Materiële schade: kosten die je maakt ten gevolge van het ongeval, zoals medische kosten, reiskosten en huishoudelijke hulp. Wanneer de vergoeding daadwerkelijk wordt gebruikt om materiële schade weg te nemen, is deze vergoeding niet verrekenbaar met jouw bijstandsuitkering.  Let op: je dient wel aan te tonen dat deze kosten zijn gemaakt. Vaak is het dus noodzakelijk om onderbouwing te hebben dat je deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt en voldaan.
  3. Verlies aan Arbeidsvermogen (gemiste inkomsten) wordt vrijwel altijd verrekend met de uitkering. Hoewel dit natuurlijk jammer is, is dat geen vreemde conclusie. Compensatie voor verlies aan arbeidsvermogen wordt namelijk aangemerkt als inkomen. Hierdoor is het, net als andere vormen van inkomsten, vatbaar voor verrekening. 
  4. Schadevergoeding uit smartengeld/immateriële vergoeding: Een compensatie voor pijn en gederfde levensvreugde. Bij deze schadecomponent wordt soms de 1/3-regel toegepast: 1/3e deel van de smartengeldvergoeding wordt vrijgesteld en het overige deel wordt meegerekend als vermogen, waarover dus verrekening met jouw bijstandsuitkering mogelijk is. Let op, ook hier is het toch ook zo dat er gemeentes zijn die bijvoorbeeld een vrij groot bedrag vrijlaten, maar soms ook vrijwel niets. Het is derhalve geen gegeven dat er 1/3 wordt vrijgelaten.

Mogelijk voelt het bovenstaande onrechtvaardig, aangezien je letsel hebt opgelopen en dan ook nog een deel van de schadevergoeding moet afdragen. Dit is begrijpelijk, maar voor een deel komt de verrekening voort uit het feit dat de bijstandsuitkering een laatste vangnet is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien als iemand geen geld heeft. Wanneer je wel geld hebt, meent de overheid dat je dat geld eerst moet gebruiken alvorens publieke gelden worden gebruikt. 

Wanneer iemand als gevolg van het ongeval een bijstandsuitkering ontvangt, is het zo dat het terugvorderen van de kosten in sommige gevallen dient te worden gecompenseerd door de verzekeraar.

Inlichtingenplicht

Wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt, heb je een actieve inlichtingenplicht. Dit houdt in dat je verplicht bent om belangrijke veranderingen over jouw situatie door te geven aan de gemeente. Het ontvangen van een schadevergoeding is aan te merken als een belangrijke verandering in jouw situatie. Als je een (voorschot op een) schadevergoeding ontvangt, dien je de gemeente daarover in te lichten. Wanneer je de gemeente niet inlicht over een schadevergoeding, kan dit vergaande gevolgen hebben. Bij een schending van de inlichtingenplicht, is het mogelijk dat de bijstandsuitkering (gedeeltelijk) wordt teruggevorderd of ingetrokken. Daarnaast kan er ook een boete worden opgelegd. 

Slot Letselschade helpt u graag

Heb je vragen over de fiscale aspecten van een schadevergoeding, de afwikkeling van letselschadezaken, of de gevolgen van een schadevergoeding voor jouw bijstandsuitkering? Slot Letselschade helpt jou graag. Daarnaast doen wij er natuurlijk alles aan om de afwikkeling van de letselschadezaak in goede banen te leiden. Op deze manier krijg je altijd waar  je recht op heeft. Wil je meer informatie? Neem telefonisch contact op met Slot Letselschade via het nummer 030-69 80 690 voor een vrijblijvend advies.