Spring naar content

Mediation in letselschadezaken: meer dan alleen een schikking

Mediation is een vorm van buitengerechtelijke geschiloplossing die zeer geschikt blijkt voor het oplossen van vastgelopen letselschadezaken. Het is een gestructureerd onderhandelingstraject onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator, met als doel een geschil op te lossen. De oplossing wordt bereikt door de betrokken partijen zelf. Dit alles op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Alles wat besproken wordt, blijft tussen de betrokken partijen. Een geslaagde mediation eindigt met een vaststellingsovereenkomst waarin de door partijen zelf aangedragen oplossing is neergelegd. 

Voordeel is dat partijen de regie houden op de uitkomst. Voorts kan een mediation vlot verlopen en is de procedure niet al te kostbaar.

Het Mediationproces

Een letselschademediation duurt doorgaans één hele dag. In een eerste gesprek krijgen beide partijen de gelegenheid om hun standpunten uiteen te zetten. De mediator leidt daarbij het gesprek en helpt bij het vinden van de uitgangspunten van de mediation. 

Vervolgens wordt een mediationovereenkomst getekend door partijen. Hierin worden alle afspraken voor het mediationtraject vastgelegd, zoals de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, de aard van het geschil maar ook het afgesproken uurtarief. In letselschadezaken is het doorgaans de verzekeraar die de kosten van de mediation op zich neemt.

De rest van de dag bestaat veelal uit opeenvolgende gesprekken tussen de mediator en één der partijen. De mediator pendelt als het ware heen en weer tussen partijen, waarbij telkens opnieuw wordt afgetast waar en hoe partijen elkaar zouden kunnen vinden. 

Als er een regeling is bereikt die naar tevredenheid is van alle partijen, dan legt de mediator deze regeling vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken die zijn gemaakt worden beschreven. 

Beide partijen moeten zich aan de overeenkomst houden.

Open dialoog

Het primaire doel van mediation is het bereiken van een minnelijke schikking. Maar het gaat verder dan dat. Tijdens een goede letselschademediation ontstaat een open dialoog, waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt bij het vinden van een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. Voor het slachtoffer kan het veel betekenen dat hij rechtstreeks gehoord wordt en actief mee kan denken over een oplossing van zijn zaak. Hij voelt zich daardoor vaak minder afhankelijk van de verzekeraar en meer tevreden over de bereikte regeling. De mediator komt soms met oplossingen waar niet eerder aan gedacht werd en de vertrouwelijkheid van de mediation brengt met zich mee dat er ook ‘out of the box’ gedacht en gesproken kan worden.

In ruim 90% van de letselschade mediations wordt dan ook daadwerkelijk een oplossing bereikt.

Rol van de advocaat

Meer dan bij ‘gewone’mediations heeft bij letselschademediations  de advocaat van het slachtoffer een belangrijke rol. De mediation moet samen met de cliënt goed voorbereid worden en heeft geen zin vanuit de gedachte dat (met hulp van de mediator) alleen maar aan de verzekeraar hoeft te worden uitgelegd waarom het slachtoffer gelijk heeft. 

De advocaat helpt zijn cliënt actief met het vinden van een door alle partijen gedragen oplossing. Hij handelt daarbij niet vanuit de eenzijdige visie van het halen van het gelijk maar vanuit het werkelijke belang van het slachtoffer.

De advocaten van Slot Letselschade hebben allemaal ervaring met het begeleiden van letselschademediations en kunnen u daardoor ook in een dergelijk traject optimaal bijstaan.