Spring naar content

Tata Steel aansprakelijk gesteld

De afgelopen jaren is Tata Steel veelvuldig – negatief – in het nieuws gekomen vanwege de uitstoot van gevaarlijke en hinderlijke stoffen door het bedrijf. Vorige week werd bekend dat Tata Steel formeel aansprakelijk gesteld is door stichting FrisseWind.nu, een stichting die optreedt namens omwonenden. Tata Steel is aansprakelijk gesteld voor de materiële en immateriële schade die omwonenden lijden en nog mogelijk zullen lijden.

In het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht geldt in beginsel dat ieder zijn eigen schade draagt tenzij een ander aansprakelijk is. Voor de schade die omwonenden lijden is Tata Steel aansprakelijk gesteld op basis van een aantal wettelijke gronden.

Allereerst is Tata Steel aansprakelijk gesteld op basis van artikel 6:175 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel regelt de aansprakelijkheid bij het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij de bedrijfsvoering van Tata Steel worden gevaarlijke stoffen, zoals kankerverwekkende stoffen, lood en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) uitgestoten. Wanneer deze gevaarlijke stoffen een bijzonder gevaar opleveren voor personen, en dit gevaar zich verwezenlijkt in de vorm van ziektes en/of aandoeningen, kan Tata Steel aansprakelijk gehouden worden en tot schadevergoeding verplicht zijn.

In de tweede plaats is Tata Steel aangesproken op grond van een onrechtmatige daad, in de zin van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek, wegens het ernstig vervuilen van het leefmilieu van omwonenden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar eventuele overtredingen van de vergunningsvoorwaarden. Ook artikel 1.1a Wet Milieubeheer is van belang. Uit dit artikel volgt dat men voldoende zorg in acht moet nemen voor het milieu.

In de aansprakelijkstelling wordt ook gewezen op artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). In dit artikel wordt onder andere bepaald dat een ieder recht heeft op respect voor zijn familie- en gezinsleven en zijn woning. Door het uitstoten van gevaarlijke stoffen wordt dit recht volgens stichting FrisseWind.nu geschonden.

Bijzonder aan deze zaak is het feit dat de slachtoffers niet alleen in actie hoeven te komen, maar hun krachten kunnen bundelen in een zogenoemde collectieve actie. In onze volgende Nieuwsbrief zullen we hier nog extra aandacht aan besteden. Ondertussen zullen wij de ontwikkelingen in deze belangrijke zaak op de voet volgen!