Spring naar content

Wet Vergoeding Affectieschade

Breng uw relaties op de hoogte.

Op 1 januari 2019 is de Wet vergoeding affectieschade in werking getreden. Op grond van deze wet hebben nabestaanden van overledenen en naasten van slachtoffers met blijvend zeer ernstig letsel recht op een vergoeding. Het is een door de wetgever vastgestelde vergoeding voor het leed en de emotionele pijn van deze nabestaanden en naasten.

Wat is affectieschade?

In Nederland bestond er geen vergoeding voor smartengeld voor nabestaanden. Dit werd al langer als onrechtvaardig beschouwd. In vrijwel alle andere Europese landen bestond al wel een dergelijke vergoeding. Nu is het sinds 1 januari 2019 ook in Nederland mogelijk om smartengeld te vorderen als een naaste overlijdt. De wetgever heeft het daar niet bij gelaten. Het is nu ook mogelijk om smartengeld te vorderen als je naaste ernstig en blijvend letsel oploopt. De wetgever noemt het geen smartengeld, maar affectieschade. Daarmee wordt benadrukt dat de affectieve band die je hebt met het slachtoffer van belang is. De gedachte hierachter is dat door een ongeval, medische fout of geweldsmisdrijf, niet alleen het leven van het slachtoffer zelf verandert, maar ook het leven van de naasten. Financiële genoegdoening helpt volgens de wetgever bij de verwerking van hun verdriet.

Moet je nu je verdriet bewijzen?

Nee. Dat is ook moeilijk vast te stellen, want iedereen reageert weer anders als een naaste iets overkomt. Om onsmakelijke discussies te voorkomen, hoef je dus niet te bewijzen dat je verdriet hebt. De wetgever heeft niet gewild dat het verdriet wordt ‘gemeten’.

Hoe hoog is het de vergoeding voor affectieschade?

De bedragen staan vast. Dat heet met een duur woord dat ze forfaitair zijn. De bedragen worden in het onderstaande schema weergegeven. Er is daarmee wel een verschil met de wijze waarop smartengeld voor letselschade slachtoffers zelf wordt vastgesteld. Het slachtoffer is niet gebonden aan deze vaste bedragen, die kan dus recht hebben op meer. Bij een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel zal het smartengeld voor het slachtoffer zelf veel hoger zijn. Hij krijgt dan dus zelf meer dan zijn naasten, wat ook logisch is.

Een vergoeding van affectieschade ligt tussen € 12.500,00 en € 20.000,00. Dit is vastgesteld in het Besluit vergoeding affectieschade. Van deze bedragen kan niet worden afgeweken. Indien sprake is van overlijden of ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een misdrijf, worden de bedragen verhoogd met € 2.500,00 ten opzichte van de andere gevallen.

ernstig en blijvend letsel overlijden  ernstig en blijvend  letsel door een  misdrijf overlijden door een misdrijf
echtgenoten en geregistreerde partners € 15.000 € 17.500     € 17.500 € 20.000
levensgezellen € 15.000 € 17.500     € 17.500 € 20.000
minderjarige kinderen en ouders € 15.000 € 17.500     € 17.500 € 20.000
meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders € 15.000 € 17.500     € 17.500 € 20.000
pleegkinderen en ouders € 15.000 € 17.500     € 17.500 € 20.000
meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders € 12.500 € 15.000     € 15.000 € 17.500
zorg in gezinsverband € 15.000 € 17.500     € 17.500 € 20.000
overige nauwe persoonlijke relaties € 12.500 € 15.000     € 15.000 € 17.500

Wat is ernstig en blijvend letsel?

Van blijvend ernstig letsel is volgens de wetgever sprake wanneer het vooruitzicht ontbreekt dat de gevolgen na verloop van tijd verminderen. Dit kan zowel bij lichamelijk, als psychisch letsel het geval zijn. Bij een blijvende invaliditeit van 70% of meer is sprake van ernstig letsel, bijvoorbeeld een hoge dwarslaesie of ernstig hersenletsel. Het gaat dus om zeer ernstig letsel. Dit percentage is een leidraad, geen harde grens. Ook bij een lager percentage blijvende invaliditeit bestaat in sommige gevallen recht op vergoeding van affectieschade. Denk daarbij aan ernstige karakter- of gedragsveranderingen. Het percentage wordt vastgesteld door een onafhankelijk medisch deskundige.

Kring van gerechtigden

De kring van gerechtigden is beperkt tot personen die geacht worden een affectieve relatie met het slachtoffer te hebben.

Hieronder vallen de volgende personen:

– De gehuwde of geregistreerde partner. Voor een andere levensgezel dan de gehuwde of geregistreerde partner geldt de eis dat sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

– Ouders en kinderen. Let op: broers en zussen dus niet.

– Degene die duurzaam in gezinsverband de zorg voor het slachtoffer heeft of degene voor wie het slachtoffer in gezinsverband de zorg heeft, bijvoorbeeld pleegouders, pleegkinderen en grootouders die duurzaam de zorg voor een kleinkind op zich hebben genomen. Er moet hier sprake zijn van een zorgrelatie in een gezinsverband met een duurzaam karakter.

– Een andere persoon die in zodanige nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij/zij als naaste wordt aangemerkt. Aangetoond zal moeten worden dat sprake is van een hechte affectieve relatie, waarbij de omstandigheden van het geval bepalend zijn.

Heb ik naast affectieschade ook recht op vergoeding van shockschade?

Shockschade is een vergoeding voor ernstige psychische schade als gevolg van een confrontatie met een schokkende gebeurtenis, waarbij een naaste betrokken is. Het kan voorkomen dat naasten en nabestaanden aanspraak kunnen maken op vergoeding van zowel shockschade als affectieschade. Een voorbeeld: als de naaste overlijdt door een ongeval dat je ziet gebeuren waardoor je zelf ook psychische klachten krijgt, dan heb je recht op affectieschade en op vergoeding van schade wegens je eigen psychische klachten. Dus zowel recht op een vergoeding voor affectieschade als shockschade. Maar dit zal niet heel vaak voorkomen.

Geen terugwerkende kracht

De Wet affectieschade heeft geen terugwerkende kracht. Uitsluitend schadeveroorzakende gebeurtenissen op of na 1 januari 2019 vallen onder de werking van deze nieuwe wet.

Slot Letselschade helpt u bij claimen van affectieschade

Als u letselschade oploopt komt er veel op uw af. Ook bij affectieschade zit u met veel vragen en zorgen.

Een gespecialiseerde advocaat van Slot Letselschade kan deze vragen beantwoorden en uw zorgen verlichten. U weet dan ook zeker dat er geen schadeposten onbesproken blijven en u maximaal gecompenseerd zult worden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op indien u nog vragen heeft of gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

Vul de Claimwijzer in of bel ons op 030-6980690

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).