Spring naar content

Wie is er aansprakelijk als je als festivalbezoeker letsel oploopt?

Wie is er aansprakelijk als je als festivalbezoeker letsel oploopt?

Het festivalseizoen is weer aangebroken! Gelukkig is het bijna altijd ‘lang leve het feestje’. Maar wat als je als bezoeker tijdens een festival letsel oploopt? Je struikelt over een kabel en breekt je arm. Of een beveiliger pakt je hardhandig aan. Of je wordt geduwd door een andere bezoeker en loopt daarbij letsel op. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? 

Zorgplicht organisator festival

Startpunt is dat de organisator van een festival een zorgplicht tegenover bezoekers heeft. De organisator is verantwoordelijk voor een feestelijk maar ook een veilig verloop van het festival. Deze zorgplicht volgt uit artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Aan festivals worden hoge veiligheidseisen gesteld. De organisatie van een festival is gehouden van te voren de risico’s in kaart te brengen en zich in te spannen om deze veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Denk dan aan het voorkomen van obstakels, het aanleggen van veilige looproutes, de aanwezigheid van nooduitgangen, voorzien in hulpdiensten zoals een EHBO-post, een maximum aantal bezoekers en het nemen van andere passende veiligheidsmaatregelen.

De aansprakelijkheid van de organisator van een festival is dan ook afhankelijk van de vraag of de organisator zich voldoende heeft ingespannen om letsel van bezoekers te voorkomen. Welke maatregelen worden verlangd hangt af van de risico’s voor ongevallen met letsel. 

Voorwaarden Vergunning Gemeente

Voor festivals is een vergunning van de gemeente vereist. In de regelgeving (vaak APV) en in de vergunning zelf kan de gemeente specifieke voorwaarden stellen. Indien deze voorwaarden door de organisator niet worden nageleefd zal sprake kunnen zijn van een schending van de zorgplicht en derhalve aansprakelijkheid van de organisator voor de ontstane schade. 

Kelderluik-criteria

Of de organisator aansprakelijk is voor jouw letsel wordt verder beoordeeld aan de hand van de zogenaamde ‘Kelderluik- criteria’:

  • Hoe waarschijnlijk is het dat de bezoeker van een festival niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht neemt?
  • Hoe groot is de kans dat daaruit een ongeval met letsel voor een bezoeker ontstaat? 
  • Hoe ernstig kunnen de gevolgen voor een bezoeker zijn?
  • Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen voor de organisator van een festival? 

Zo wordt de zorgplicht van de organisator groter als op het festival de kans op gevaar groter is, als de kans bestaat dat bezoekers minder oplettend zullen zijn, als de kans op letsel groter is en als het treffen van voorzorgsmaatregelen mogelijk is. 

Schadevergoedingsplicht organisatie

Indien vast komt te staan dat de organisator haar zorgplicht onvoldoende concreet heeft ingevuld, te weinig voorzorgsmaatregelen heeft genomen en dus haar zorgplicht heeft geschonden, is zij aansprakelijk voor alle schade die uit het ongeval voortvloeit. Het maakt daarbij trouwens niet uit of je je kaartje bij de organisator zelf hebt gekocht of bij een (door)verkoper zoals Ticketmaster, Viagogo, Eventim, Ticketpoint etcetera.

 

disclamer

Disclaimer organisator geldig?

Disclaimers of algemene voorwaarden waarbij de aansprakelijkheid van de organisator op voorhand wordt uitgesloten zijn in beginsel niet geldig. In elke afzonderlijke situatie zal moeten worden beoordeeld of de organisator aan zijn zorgplicht jegens bezoekers van een festival heeft voldaan. Aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad kan niet worden uitgesloten en blijft dus gewoon bestaan. 

Kortom

Of een organisator van een festival aansprakelijk is als een bezoeker letsel heeft opgelopen hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Vast moet komen te staan wat er precies is gebeurd zodat kan worden beoordeeld of de organisator haar zorgplicht jegens de festivalbezoeker op een goede en concrete manier heeft ingevuld. Is dat niet het geval dan is de organisator aansprakelijk voor het opgelopen letsel en de schade die daaruit voortvloeit. 

Meer informatie over onze kosteloze rechtsbijstand

De gespecialiseerde advocaten van Slot Letselschade beschikken over de juiste deskundigheid en ervaring om te beoordelen of je bij letselschade recht hebt op schadevergoeding. Als je daar recht op hebt stellen ze (in overleg met jou) de schade voor je vast en verhalen deze op de aansprakelijke verzekeraar. De advocaten van Slot Letselschade behandelen uitsluitend letselschadezaken. Wil je gebruik maken van onze dienstverlening of heb je andere vragen? Vul dan gratis de Claimwijzer in op www.slotletselschade.nl. Ook kun je ons per e-mail bereiken via info@slotletselschade.nl en telefonisch op nummer 030-6980690. Of download de Slot Letselschade App via de App Store.