Spring naar content
nieuwsbrief April 2021
Laura Menzing
Laura MenzingAdvocaat

Wat zijn de letselschade bedragen?

Evelijn Tuynman
Evelijn TuynmanAdvocaat

Medische fout

De gezondheidszorg in Nederland is over het algemeen van hoog niveau. Toch worden er meer fouten gemaakt dan u misschien denkt. Naar schatting lopen jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders schade op als gevolg van een medische fout. Zo’n 2000 mensen overlijden zelfs aan de gevolgen van die fout. Letsel opgelopen door een medische fout is extra pijnlijk, omdat het wordt veroorzaakt door de persoon die juist uw medisch probleem had moeten verhelpen. Veel mensen blijven met hun schade zitten. Ze vinden het lastig hun arts aansprakelijk te stellen. Dat is onnodig want de arts is immers goed verzekerd. Wat kunt u doen als u het slachtoffer bent van een medische fout en uw schade wilt verhalen?

Een medische misser kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor uw gezondheid maar ook voor uw financiële situatie. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan extra kosten voor medische zorg of hulpmiddelen, kosten van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en juridische hulp. Maar u kunt ook inkomensverlies lijden, als u door de medische fout arbeidsongeschikt bent geraakt. Of uw studie niet heeft kunnen afmaken. Ook dat voelt u doorgaans in uw portemonnee. Daarnaast heeft u recht op smartengeld.

Medische fout of complicatie?

Het onderscheid tussen een medische fout en een complicatie is in de praktijk niet altijd even duidelijk.
Pas bij een echte medische fout, als de schade te wijten is aan een tekortkoming, is uw schade verhaalbaar. In dat geval kunt u als patiënt of nabestaande de arts of de medische instelling met succes aansprakelijk stellen voor de schade.
Dat kan niet bij een complicatie. Van een complicatie is sprake wanneer ondanks juist handelen door de arts een probleem optreedt tijdens een medische behandeling. Bijvoorbeeld bij een van tevoren niet bekende allergie voor bepaalde medicijnen of een ontsteking van de operatiewond.

Wanneer die ontsteking echter veroorzaakt wordt door een in de operatiewond achtergebleven gaasje, is wèl weer sprake van een fout. Ook kan een complicatie tot een medische fout leiden als de arts niet adequaat handelt naar aanleiding van de opgetreden complicatie. Hieruit blijkt dat de scheidslijn tussen fout en complicatie soms erg dun is.

Soorten medische fouten

Op diverse momenten in de medische behandeling kunnen fouten worden gemaakt. Het begint al bij de voorlichting, een arts moet u voldoende informatie verstrekken over het belang van de ingreep, de mogelijke gevaren en mogelijke alternatieven.  U moet weloverwogen een beslissing kunnen nemen.  Ook kan de fout gelegen zijn in het stellen van een verkeerde diagnose. Verkeerde diagnoses komen helaas vaak voor en kunnen uiteraard verstrekkende gevolgen hebben voor de patiënt. Maar ook bij het uitvoeren van de ingreep en in de nazorg kan het misgaan.  Hiervan is sprake als bijvoorbeeld verkeerde medicatie wordt toegediend. Alle uit bovenstaande fouten voortvloeiende schade kan verhaald worden op de aansprakelijke zorgverlener en/of diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Bewijs van de medische fout

De bewijslast van de medische fout ligt bij u als slachtoffer. Aantonen dat een medische fout is gemaakt is vaak lastig. U kunt natuurlijk vragen om een second opinion bij een andere arts, die u al iets wijzer kan maken. De kosten hiervoor worden veelal gedekt worden door uw ziektekostenverzekeraar. Informeer hier vooraf wel eerst altijd naar.

Het belangrijkste bewijsstuk is echter uw medische dossier. U kunt uw medisch dossier opvragen bij de zorgverlener of het ziekenhuis. Zij zijn wettelijk verplicht u een kopie te verstrekken. De verzekeraar van arts of ziekenhuis zal in de aansprakelijkheidsdiscussie doorgaans stellen dat er geen fout is gemaakt, of dat de fout niet de oorzaak is van de door u gestelde schade. Bij onduidelijkheid zal een onafhankelijk medisch deskundige uitkomst moeten bieden. De deskundige zal dan moeten beoordelen of is voldaan aan de professionele standaard. Het is dan aan de juristen om uit te maken of ook sprake is van aansprakelijkheid.

Mag een arts een fout erkennen?

Heel veel artsen denken dat ze van hun verzekeraar niet mogen toegeven een fout te hebben gemaakt. Maar dat is niet juist. In de wet staat dat je een fout mag erkennen. De verzekeraar gaat over de erkenning van de aansprakelijkheid, maar mag je niet verbieden fouten toe te geven. Dus een arts mag erkennen een fout te hebben gemaakt. Het is ook wel zo eerlijk en netjes om dat te doen. Als u iemand aanrijdt door uw schuld, is het toch ook niet meer dan normaal dat toe te geven?

Wat zijn uw mogelijkheden?

Op de afhandeling van medische fouten door ziekenhuizen en verzekeraars valt helaas nog veel kritiek te leveren. Uit onderzoek van De Ombudsman naar de afhandeling van medische claims blijkt dat de medische wereld in de afgelopen 10 jaar nog niet veel opener is geworden over de fouten. In 2010 werd de Goma-richtlijn (Gedragscode Openheid Medische Incidenten) geïntroduceeerd. Deze gedragscode moest leiden tot een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid. Veel heeft dat nog niet opgeleverd, maar er lijkt de laatste jaren wel meer openheid te komen. Dit vindt zijn oorzaak vooral in wetgeving en tuchtrechtspraak.

Wkkgz

Ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) probeert hieraan bij te dragen. Op grond van deze wet moeten medische fouten verplicht aan de patiënt gemeld worden en opgenomen worden in het medisch dossier van de patiënt. De wet moet ook zorgen voor een betere en snellere aanpak van klachten. Zo dienen per 1 januari 2017 alle zorgaanbieders een klachtenfunctionaris te hebben, waar patiënten bij terecht kunnen met hun klacht. Als het gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet oplost kan de patiënt de kwestie voorleggen aan De Geschillencommisie of een rechtszaak aanspannen.

Toch weten veel patiënten die in een dergelijke situatie terecht komen niet goed waar ze moeten beginnen. De bewijslastverdeling is een enorme drempel, evenals het gebrek aan vertrouwen in een eerlijke behandeling van hun claim. Het is dan ook verstandig om, wanneer u denkt dat er bij uw behandeling sprake is geweest van een medische misser, professionele juridische hulp te zoeken.

Met Slot Letselschade komt u verder

Onze advocaten en juristen hebben jarenlange ervaring met medische zaken. Zij kunnen een goede inschatting geven van de haalbaarheid van uw claim. Ook weten ze welke stappen moeten worden gezet om uw schade te claimen.
Bent u ervan overtuigd dat het om een medische fout gaat en wilt u uw schade claimen? Als u via onze Claimwijzer doorgeeft wat u is overkomen, nemen onze specialisten binnen 24 uur contact met u op. Uiteraard kunt u ook gewoon bellen op 030 20 81 103 of mailen aan info@slotletselschade.nl.

Kosten

Meestal dient een medisch en juridisch haalbaarheidsonderzoek te worden gedaan. Deze kosten dient u zelf te voldoen. Als de aansprakelijkheid komt vast te staan, dan kunnen wij het verdere schaderegelingstraject voor u kosteloos begeleiden. Want na erkenning van aansprakelijkheid moeten ook de kosten van onze werkzaamheden als onderdeel van uw schade worden vergoed door de verzekeraar.

Evelijn Tuynman studeerde rechten in Groningen aan de RUG. Sinds 1 januari 2008 werkt zij als juridisch medewerker bij Slot Letselschade.  Daarvoor was zij werkzaam als letselschadejurist bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Op 30 augustus 2019 is Evelijn beëdigd tot advocaat. Naast de zwaardere verkeerszaken behandelt ze werkgeversaansprakelijkheidszaken en arbeidsongeschiktheidsgeschillen, voortvloeiend uit particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Evelijn is gespecialiseerd in medische kunstfouten, medische klacht- en tuchtzaken.

Evelijn Tuynman

ADVOCAAT

De blogs van Evelijn Tuynman

Bij Slot Letselschade krijgen we vaak de vraag: ‘Wat is het letselschade bedrag in mijn zaak?’ Het is begrijpelijk dat iedereen wil weten welke bedragen er aan letselschade worden uitgekeerd. De meeste mensen denken daarbij vooral aan smartengeld. Maar schade bestaat meestal uit veel meer dan smartengeld. Vaak zijn de andere schadeposten ook veel belangrijker: bijvoorbeeld verlies van inkomen.

Het is daarom niet eenvoudig om deze vraag in het algemeen te beantwoorden. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de geleden, maar vaak ook van de toekomstige schade. Elke letselschadezaak is uniek en daarom de hoogte van de letselschade bedragen ook.

Misleidende informatie over smartengeld

Op sommige websites worden bedragen genoemd, bijvoorbeeld een indeling in smartengeld bedragen in categorieën van licht naar zwaar letsel en daarbij behorende bedragen. Maar deze indeling bestaat in de rechtspraak en letselschadepraktijk niet en wordt dus ook niet door rechters aangehouden. Deze indeling en de genoemde bedragen zijn dus nogal misleidend en vaak alleen bedoeld om klanten te lokken.

Bij de vaststelling van het smartengeld wordt vooral gekeken of letsel ernstig en blijvend of juist licht en tijdelijk is. Ook wordt gekeken hoe het iemand raakt: een pianist wordt meer geraakt bij verlies van een vinger dan een voetballer. De pianist heeft bij hetzelfde letsel dan ook recht op meer smartengeld dan de voetballer. En iemand die op zijn 80e een dwarslaesie krijgt, zal er toch echt minder lang de gevolgen van ondervinden dan iemand die 20 is. Hieruit blijkt al dat het werken met vaste bedragen ondoenlijk is. Laat u dus niet misleiden door partijen die stellen eenvoudig te kunnen bepalen hoe het zit en met bedragen strooien als ware het snoepjes.

De hoogte van de letselschade bedragen

De hoogte van de letselschade bedragen is vooral afhankelijk van de vraag of de schade slechts tijdelijk wordt geleden, of juist blijvend is. Ook hangt het er natuurlijk vanaf welke schade wordt geleden: inkomensverlies tikt al snel flink aan. Inkomensverlies bij zelfstandigen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak nog weer veel hoger dan bij werknemers die terug kunnen vallen op loondoorbetaling en WIA.

Ook is natuurlijk van belang welke schade er wordt geleden. Om een idee te geven van de verschillende schadeposten, worden hieronder een paar veel voorkomende op een rijtje gezet:

 • Schade aan auto of ander vervoermiddel
 • Kledingschade en andere directe ongevalsschade
 • Kosten verblijf in ziekenhuis
 • Kosten verblijf revalidatiecentrum
 • Reiskosten naar medici, therapeuten e.d.
 • Extra kosten water, gas, elektra wegens thuisverblijf
 • Extra telefoonkosten
 • Eigen bijdragen ziektekosten
 • Kosten medische aanpassingen
 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies zelfwerkzaamheid (niet meer zelf kunnen klussen en de tuin onderhouden)
 • Verlies aan verdienvermogen (inkomensverlies, omzetverlies etc.)
 • Smartengeld

Smartengeld is dus maar één van de vele schadesoorten. Meestal is smartengeld ook lang niet de belangrijkte schadepost. Belangrijker zijn vaak inkomensverlies en verlies zelfwerkzaamheid, alsmede kosten voor verzorging en huishoudelijke hulp. Dat komt ook omdat de smartengeld bedragen in Nederland niet erg hoog liggen.

Letselschade bedragen Nederland vs. Verenigde Staten

Letselschade slachtoffers die op zoek gaan naar informatie over letselschade bedragen, stuiten soms op extreem hoge bedragen die in het buitenland, met name Amerika zijn toegekend. In Amerika worden letselschadevergoedingen van soms tientallen miljoenen dollars toegekend. Maar dat zijn uitzonderingen, in de meeste zaken vallen de vergoedingen niet veel hoger uit dan bij ons. Ook in sommige Europese landen worden hogere letselschade bedragen uitgekeerd dan in Nederland. Toch mogen wij in Nederland niet klagen.

Er zijn genoeg Europese landen waar juist minder aan schadevergoeding wordt uitgekeerd dan in Nederland. En hoe dan ook: wij moeten het doen met de regels die wij hier kennen.

Tot slot

Een eenvoudig antwoord op de vraag ‘wat is het letselschade bedrag in mijn zaak?’ kan niet worden gegeven. Wel kunnen wij de vraag beantwoorden wat u vangt als u zich niet goed bij laat staan: namelijk niets of in ieder geval te weinig. Het is daarom belangrijk dat u zich laat bij staan door een gespecialiseerde advocaat die u kan helpen met het goed in beeld brengen van al uw schade en die ook succesvol kan claimen. De letselschade advocaten van Slot Letselschade helpen u graag.

Meer informatie over letselschade bedragen?

Heeft u vragen over de letselschade bedragen in uw specifieke situatie? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op, of bel ons op 030-6980690.

Laura Menzing heeft rechten gestudeerd aan de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens haar studie heeft Laura stage gelopen bij Slot Letselschade, waarna zij ons kantoor een aantal jaar administratief en secretarieel heeft ondersteund.
In 2021 is zij afgestudeerd in de richting privaatrecht, privaatrechtelijke rechtspraktijk, aan de UvA. Laura werkt nu als juridisch medewerkster en zal in het voorjaar starten met de Beroepsopleiding Advocaten.

Laura Menzing

ADVOCAAT

Alle specialisten