Spring naar content
Held en slachtoffer. Blog door Slot Letselschade
Hadewijn van Velde
Hadewijn van VeldeAdvocaat

Als slachtoffer van een ongeval ontvangt u een schadevergoeding.
Moet u daar belasting over betalen?  

Evelijn Tuynman
Evelijn TuynmanAdvocaat

Medische fout

De gezondheidszorg in Nederland is over het algemeen van hoog niveau. Toch worden er meer fouten gemaakt dan u misschien denkt. Naar schatting lopen jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders schade op als gevolg van een medische fout. Zo’n 2000 mensen overlijden zelfs aan de gevolgen van die fout. Letsel opgelopen door een medische fout is extra pijnlijk, omdat het wordt veroorzaakt door de persoon die juist uw medisch probleem had moeten verhelpen. Veel mensen blijven met hun schade zitten. Ze vinden het lastig hun arts aansprakelijk te stellen. Dat is onnodig want de arts is immers goed verzekerd. Wat kunt u doen als u het slachtoffer bent van een medische fout en uw schade wilt verhalen?

Een medische misser kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor uw gezondheid maar ook voor uw financiële situatie. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan extra kosten voor medische zorg of hulpmiddelen, kosten van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en juridische hulp. Maar u kunt ook inkomensverlies lijden, als u door de medische fout arbeidsongeschikt bent geraakt. Of uw studie niet heeft kunnen afmaken. Ook dat voelt u doorgaans in uw portemonnee. Daarnaast heeft u recht op smartengeld.

Medische fout of complicatie?

Het onderscheid tussen een medische fout en een complicatie is in de praktijk niet altijd even duidelijk.
Pas bij een echte medische fout, als de schade te wijten is aan een tekortkoming, is uw schade verhaalbaar. In dat geval kunt u als patiënt of nabestaande de arts of de medische instelling met succes aansprakelijk stellen voor de schade.
Dat kan niet bij een complicatie. Van een complicatie is sprake wanneer ondanks juist handelen door de arts een probleem optreedt tijdens een medische behandeling. Bijvoorbeeld bij een van tevoren niet bekende allergie voor bepaalde medicijnen of een ontsteking van de operatiewond.

Wanneer die ontsteking echter veroorzaakt wordt door een in de operatiewond achtergebleven gaasje, is wèl weer sprake van een fout. Ook kan een complicatie tot een medische fout leiden als de arts niet adequaat handelt naar aanleiding van de opgetreden complicatie. Hieruit blijkt dat de scheidslijn tussen fout en complicatie soms erg dun is.

Soorten medische fouten

Op diverse momenten in de medische behandeling kunnen fouten worden gemaakt. Het begint al bij de voorlichting, een arts moet u voldoende informatie verstrekken over het belang van de ingreep, de mogelijke gevaren en mogelijke alternatieven.  U moet weloverwogen een beslissing kunnen nemen.  Ook kan de fout gelegen zijn in het stellen van een verkeerde diagnose. Verkeerde diagnoses komen helaas vaak voor en kunnen uiteraard verstrekkende gevolgen hebben voor de patiënt. Maar ook bij het uitvoeren van de ingreep en in de nazorg kan het misgaan.  Hiervan is sprake als bijvoorbeeld verkeerde medicatie wordt toegediend. Alle uit bovenstaande fouten voortvloeiende schade kan verhaald worden op de aansprakelijke zorgverlener en/of diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Bewijs van de medische fout

De bewijslast van de medische fout ligt bij u als slachtoffer. Aantonen dat een medische fout is gemaakt is vaak lastig. U kunt natuurlijk vragen om een second opinion bij een andere arts, die u al iets wijzer kan maken. De kosten hiervoor worden veelal gedekt worden door uw ziektekostenverzekeraar. Informeer hier vooraf wel eerst altijd naar.

Het belangrijkste bewijsstuk is echter uw medische dossier. U kunt uw medisch dossier opvragen bij de zorgverlener of het ziekenhuis. Zij zijn wettelijk verplicht u een kopie te verstrekken. De verzekeraar van arts of ziekenhuis zal in de aansprakelijkheidsdiscussie doorgaans stellen dat er geen fout is gemaakt, of dat de fout niet de oorzaak is van de door u gestelde schade. Bij onduidelijkheid zal een onafhankelijk medisch deskundige uitkomst moeten bieden. De deskundige zal dan moeten beoordelen of is voldaan aan de professionele standaard. Het is dan aan de juristen om uit te maken of ook sprake is van aansprakelijkheid.

Mag een arts een fout erkennen?

Heel veel artsen denken dat ze van hun verzekeraar niet mogen toegeven een fout te hebben gemaakt. Maar dat is niet juist. In de wet staat dat je een fout mag erkennen. De verzekeraar gaat over de erkenning van de aansprakelijkheid, maar mag je niet verbieden fouten toe te geven. Dus een arts mag erkennen een fout te hebben gemaakt. Het is ook wel zo eerlijk en netjes om dat te doen. Als u iemand aanrijdt door uw schuld, is het toch ook niet meer dan normaal dat toe te geven?

Wat zijn uw mogelijkheden?

Op de afhandeling van medische fouten door ziekenhuizen en verzekeraars valt helaas nog veel kritiek te leveren. Uit onderzoek van De Ombudsman naar de afhandeling van medische claims blijkt dat de medische wereld in de afgelopen 10 jaar nog niet veel opener is geworden over de fouten. In 2010 werd de Goma-richtlijn (Gedragscode Openheid Medische Incidenten) geïntroduceeerd. Deze gedragscode moest leiden tot een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid. Veel heeft dat nog niet opgeleverd, maar er lijkt de laatste jaren wel meer openheid te komen. Dit vindt zijn oorzaak vooral in wetgeving en tuchtrechtspraak.

Wkkgz

Ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) probeert hieraan bij te dragen. Op grond van deze wet moeten medische fouten verplicht aan de patiënt gemeld worden en opgenomen worden in het medisch dossier van de patiënt. De wet moet ook zorgen voor een betere en snellere aanpak van klachten. Zo dienen per 1 januari 2017 alle zorgaanbieders een klachtenfunctionaris te hebben, waar patiënten bij terecht kunnen met hun klacht. Als het gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet oplost kan de patiënt de kwestie voorleggen aan De Geschillencommisie of een rechtszaak aanspannen.

Toch weten veel patiënten die in een dergelijke situatie terecht komen niet goed waar ze moeten beginnen. De bewijslastverdeling is een enorme drempel, evenals het gebrek aan vertrouwen in een eerlijke behandeling van hun claim. Het is dan ook verstandig om, wanneer u denkt dat er bij uw behandeling sprake is geweest van een medische misser, professionele juridische hulp te zoeken.

Met Slot Letselschade komt u verder

Onze advocaten en juristen hebben jarenlange ervaring met medische zaken. Zij kunnen een goede inschatting geven van de haalbaarheid van uw claim. Ook weten ze welke stappen moeten worden gezet om uw schade te claimen.
Bent u ervan overtuigd dat het om een medische fout gaat en wilt u uw schade claimen? Als u via onze Claimwijzer doorgeeft wat u is overkomen, nemen onze specialisten binnen 24 uur contact met u op. Uiteraard kunt u ook gewoon bellen op 030 20 81 103 of mailen aan info@slotletselschade.nl.

Kosten

Meestal dient een medisch en juridisch haalbaarheidsonderzoek te worden gedaan. Deze kosten dient u zelf te voldoen. Als de aansprakelijkheid komt vast te staan, dan kunnen wij het verdere schaderegelingstraject voor u kosteloos begeleiden. Want na erkenning van aansprakelijkheid moeten ook de kosten van onze werkzaamheden als onderdeel van uw schade worden vergoed door de verzekeraar.

Evelijn Tuynman studeerde rechten in Groningen aan de RUG. Sinds 1 januari 2008 werkt zij als juridisch medewerker bij Slot Letselschade.  Daarvoor was zij werkzaam als letselschadejurist bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Op 30 augustus 2019 is Evelijn beëdigd tot advocaat. Naast de zwaardere verkeerszaken behandelt ze werkgeversaansprakelijkheidszaken en arbeidsongeschiktheidsgeschillen, voortvloeiend uit particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Evelijn is gespecialiseerd in medische kunstfouten, medische klacht- en tuchtzaken.

Evelijn Tuynman

ADVOCAAT

De blogs van Evelijn Tuynman

Als slachtoffer van een ongeval ontvangt u een schadevergoeding. Moet u daar belasting over betalen?  

Een schadevergoeding vanwege letselschade wordt door een aansprakelijke verzekeraar altijd netto uitgekeerd. Zo wordt dat ook vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst en belastinggarantie die aan het einde van een letselschadezaak wordt opgesteld. U bent over de schadevergoeding dus normaal gesproken geen inkomstenbelasting verschuldigd. 

De letselschadevergoeding

Een schadevergoeding vanwege letselschade bestaat meestal uit een aantal vaste schadeposten:

  1. Smartengeld. Een compensatie voor pijn, smart en gederfde levensvreugde. Ook wel immateriële schade genoemd. Een vergoeding voor de emotionele schade die u heeft opgelopen.
  2. Kosten materiele schade en voor genezing en herstel. Denk aan beschadigde kleding maar vooral aan behandelingen door een fysiotherapeut of aan medische kosten die worden afgetrokken van uw eigen risico. Of de kosten voor hulpmiddelen die u nu nodig heeft. 
  3. Huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid. Als u altijd huishoudelijke taken verrichtte zoals wassen, schoonmaken, strijken, boodschappen doen en koken en u dit na het ongeval niet meer kunt, krijgt u daarvoor een vergoeding. Dat geldt ook als u eerst klussen in en rond het huis zoals schilderen deed en nu daarvoor een ander moet inschakelen. 
  4. Als u na het ongeval niet meer kunt werken heeft u een verlies aan inkomsten. Formeel wordt het Verlies aan Arbeidsvermogen (VAV) genoemd. 

Toch belasting betalen over de schadevergoeding?

Over de categorieën A t/m C bestaat geen discussie, daarover bent u geen belasting verschuldigd. Maar u moet wel belasting betalen over uw inkomsten. Ook al krijgt u van de verzekeraar dus een netto vergoeding voor de gemiste inkomsten, toch kan de fiscus anders oordelen. 

Belastinggarantie

Omdat de schadevergoeding netto is hoeft u deze niet op te geven als inkomen bij uw aangifte voor de Belastingdienst. Met een belastinggarantie draagt de verzekeraar het risico wanneer de Belastingdienst van oordeel is dat er wel belasting is verschuldigd over (een deel van) de schadevergoeding, bijvoorbeeld het verlies aan inkomsten. De verzekeraar dient dan bezwaar te maken tegen de beslissing van de Belastingdienst. Mocht uiteindelijk de rechter oordelen dat inderdaad belasting is verschuldigd, dan komt dit voor rekening van de verzekeraar. 

De bekende adder onder het gras: rekenrente (rente, inflatie en fiscale component)

Als u de schadevergoeding op uw spaarrekening zet valt het onder uw vermogen en dus in Box 3. Zo is het dus mogelijk dat u alsnog belasting betaalt over uw schadevergoeding. Deze ‘belastingschade’ dient dus te worden meegenomen in de schadevergoeding. Deze wordt ook wel de fiscale component genoemd. 

Aan de ene kant kunt u rendement behalen als u bijvoorbeeld het bedrag van uw schadevergoeding op een deposito-rekening zet of met dit geld gaat beleggen. Aan de andere kant heeft u zoals iedereen te maken met inflatie. De rekenrente is de all-in factor waarin rente, inflatie en fiscale component meegenomen zijn.

Rekenrente: te hoog of te laag?

Hoe om te gaan met deze rekenrente is vandaag de dag onderwerp van discussie. De belangen bij het vaststellen van de rekenrente zijn ook groot: Een te hoge rekenrente kan ertoe leiden dat een slachtoffer dat jaarlijks de begrote jaarschade opneemt en al een aantal jaren vóór de berekende einddatum de vergoeding heeft opgebruikt. Bovendien mag van het slachtoffer niet gevergd worden dat hij (flinke) risico’s neemt bij het beleggen van de ontvangen schadevergoeding om op die manier betaling van zijn jaarschade tot aan de eindleeftijd (toch) te bewerkstelligen.

De toekomst: vaste percentages of werkelijke rente?

Waar nu vooral wordt uitgegaan van een scenario voor de komende 0-5/6-20/ná 20 jaar met vastgelegde rente-percentages (zie onder meer Aanbeveling Rechtspraak LOVCK/LOVCH maart 2022), is er ook een recente Hoge Raad uitspraak van 24 december 2021 (Spaartaks) die in feite aangeeft dat dient te worden uitgegaan van het werkelijk behaalde rendement. En niet zozeer van fictieve percentages. 

Voorbehoud

Wat betekent dit nu voor u als slachtoffer die een omvangrijke schadevergoeding ontvangt? Het is immers onmogelijk om nu voor de toekomst te bepalen wat er zal gebeuren. Zo laat ook de huidige economische situatie en de hoge inflatie wel zien. Ook als je dus uitgaat van fictieve percentages bij het bepalen van de uiteindelijke schadevergoeding, is het verstandig om gezien de huidige ontwikkelingen een voorbehoud op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Zodoende kan te zijner tijd ‘de rekenrente’ (en dus ook de schadevergoeding) op de werkelijke waarde worden geschat. 

Meer informatie over onze kosteloze rechtsbijstand

De gespecialiseerde advocaten van Slot Letselschade beschikken over de juiste deskundigheid en ervaring om te beoordelen of u bij letselschade recht heeft op schadevergoeding. Als u daar recht op heeft stellen ze de schade voor u vast en verhalen deze op de aansprakelijke verzekeraar. De advocaten van Slot Letselschade behandelen uitsluitend letselschadezaken. Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of heeft u andere vragen? Vul dan gratis de Claimwijzer in op www.slotletselschade.nl. Ook kunt u ons per e-mail bereiken via info@slotletselschade.nl.

Om het u eenvoudig te maken: de Slot Letselschade App

Met de Slot Letselschade App kunnen letselschade slachtoffers eenvoudig met een paar klikken aan de juiste juridische bijstand worden geholpen. De advocaten van Slot Letselschade hebben al vele duizenden slachtoffers succesvol bijgestaan, die nu nog makkelijker te vinden zijn.

Krijg antwoord op veel gestelde vragen, toegang tot de nieuwsbrief en verwijs relaties eenvoudig met een paar klikken door naar de letselschadeadvocaten van Slot Letselschade.

Download de app via onderstaande links of gebruik de QR-codes.

APP STORE:
https://apps.apple.com/nl/app/slot-letselschade/id1276508633

GOOGLE PLAY STORE:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.appec.slotletselschade&hl=nl&gl=NL

Hadewijn van Velde

ADVOCAAT

Alle specialisten

Hadewijn van Velde studeerde straf- en privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en is in 2007 beëdigd als advocaat. In 2017 heeft hij succesvol de Grotius specialisatieopleiding Personenschade afgerond en toegetreden tot de selecte club van  LSA-advocaten. Hij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, in het bijzonder complexe letselschadezaken. Na eerder voor verzekeraars werkzaam te zijn geweest, treedt hij nu reeds een aantal jaren uitsluitend op voor slachtoffers. Hadewijn gaat altijd voor het beste resultaat voor zijn cliënt, via een minnelijke regeling dan wel een gerechtelijke procedure. Helder en duidelijk communiceren, dat is de eerste stap naar de oplossing van iedere zaak.

Andere blogs van Hadewijn van Velde