Spring naar content
Evelijn Tuynman
Evelijn TuynmanAdvocaat

Wat te doen bij een medische fout?

een medische fout kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor uw gezondheid maar ook voor uw financiële situatie. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan extra kosten voor medische zorg of hulpmiddelen, kosten van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en juridische hulp. Maar u kunt ook inkomensverlies lijden, als u door de medische fout arbeidsongeschikt bent geraakt. Of uw studie niet heeft kunnen afmaken. Ook dat voelt u doorgaans in uw portemonnee. Daarnaast heeft u recht op smartengeld.

Wat is een medische fout?

Op diverse momenten in de medische behandeling kunnen fouten worden gemaakt. Het begint al bij de voorlichting, een arts moet u voldoende informatie verstrekken over het belang van de ingreep, de mogelijke gevaren en mogelijke alternatieven.  U moet weloverwogen een beslissing kunnen nemen.  Ook kan de medische fout gelegen zijn in het stellen van een verkeerde diagnose. Verkeerde diagnoses komen helaas vaak voor en kunnen uiteraard verstrekkende gevolgen hebben voor de patiënt. Maar ook bij het uitvoeren van de ingreep en in de nazorg kan het misgaan.  Hiervan is sprake als bijvoorbeeld verkeerde medicatie wordt toegediend. Alle uit bovenstaande fouten voortvloeiende schade kan verhaald worden op de aansprakelijke zorgverlener en/of diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Fout gegaan is niet altijd fout gedaan

Maar let op: als de medische behandeling die u heeft ondergaan een andere afloop heeft gehad dan verwacht, betekent dat niet meteen dat er iets fout gedaan is. Er kan ook sprake zijn geweest van een complicatie die de arts niet verweten kan worden. Of sprake is van een complicatie of een echte fout is zelden direct te zeggen.

Inspanningsverplichting; geen resultaat gegarandeerd

De dokter of andere hulpverlener heeft ten aanzien van de patiënt slechts een zogenaamde ‘inspanningsverplichting’. Dit betekent dat de arts zijn best zal moeten doen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Een garantie op een bepaald resultaat krijgt u echter niet. Dus als het resultaat niet is zoals u had verwacht, betekent dat nog niet dat er een verwijtbare fout gemaakt is door de arts. Er is pas sprake van een fout als hij niet heeft gedaan wat een vergelijkbare arts onder dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan. De maatstaf  is gelegen in de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag worden verwacht. Dus er dient beoordeeld te worden of een andere arts in de gegeven omstandigheden op een gelijke wijze gehandeld zou hebben.

Het onderscheid tussen een medische fout en een complicatie is in de praktijk niet altijd even duidelijk. Pas bij een echte medische fout, als de schade te wijten is aan een tekortkoming van de arts, kunt u de schade die u lijdt ook vergoed krijgen. In dat geval kunt u als patiënt of nabestaande uw schade succesvol claimen bij de arts en zijn verzekeraar.

De bewijslast ligt bij u als patiënt

De bewijslast voor de medische fout ligt bij de patiënt, bij u dus.

Dit bewijs kunt u leveren door middel van uw medisch dossier. Daarin heeft de arts (en de verpleging), als het goed is, alles vermeld over uw behandeling en/of medische ingreep. U kunt dit dossier opvragen bij de zorgverlener of het ziekenhuis. Zij zijn wettelijk verplicht u een kopie te verstrekken. Daarvoor mogen geen kosten in rekening gebracht worden. De ervaring leert dat artsen en hun verzekeraars zelden aansprakelijkheid erkennen voor fouten. Dus dan moet er meer gebeuren om de aansprakelijkheid vast te laten stellen.

Zo kunt u eenzijdig een second opinion aanvragen bij een andere specialist. Maar uiteindelijk is er vaak toch nog een oordeel van een onafhankelijk deskundige noodzakelijk om vast te stellen of sprake is van een medische fout. Die dient dan of door beide partijen geaccepteerd te zijn als deskundige, of via de rechter benoemd te worden.

Recht op een second opinion

Het recht om een tweede mening te vragen van een andere behandelaar (huisarts, tandarts of specialist) is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). U mag om een second opinion vragen als u twijfels hebt over de diagnose of over de behandeling. De meeste aanvullende ziektekostenverzekeringen vergoeden een second opinion, maar het is wel verstandig om dit eerst goed na te vragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

De tweede arts gaat u in principe niet behandelen. Wilt u dat wel, bijvoorbeeld omdat u een voorkeur hebt voor de tweede arts of voor het ziekenhuis waar deze arts werkt, dan kunt u niet zomaar overstappen. Vraag daarom eerst aan uw verzekeraar of deze een eventuele behandeling in het andere ziekenhuis vergoedt.

Verwachting van de second opinion

Alvorens een second opinion te vragen in geval van een medische fout is het goed om zich te realiseren dat de tweede arts het eerder uitgevoerde onderzoek in beginsel niet over doet. Hij krijgt het medisch dossier van de eerste arts toegestuurd en kan daaruit veel gegevens halen.

Als u denkt dat er een fout is gemaakt bij het eerste onderzoek, vraag dan de tweede specialist expliciet om niet alleen af te gaan op de conclusies uit het dossier (bijvoorbeeld het verslag van een bepaalde x-foto of scan), maar vraag de tweede arts om die foto of scan echt zélf te bekijken. Daarvoor is het wel nodig dat u deze opvraagt bij het eerste ziekenhuis. Meestal worden foto’s en scans op een CD-rom gezet, zodat u ze eenvoudig kunt meenemen. Maar u kunt ook om een nieuw onderzoek vragen als u denkt dat dit in het eerste ziekenhuis niet goed is gedaan.

De kans dat de tweede specialist tot een ander (behandel)advies komt dat de eerste is overigens best groot. Uit onderzoek blijkt dat bij een op de drie patiënten de tweede arts een ander advies geeft dan de eerste arts. In de helft van de gevallen leidt dit tot een belangrijke verandering in de behandeling of de prognose.

Betekenis van de second opinion in de aansprakelijkheidskwestie

Met een second opinion die uw mening over de behandeling bevestigt bent u in de aansprakeljkheidsdiscussie een stapje verder. Maar echt juridisch bewijs van de fout is hiermee nog niet geleverd. Wel kan de second opinion aanleiding zijn om daadwerkelijk tot aansprakelijkstelling van de hulpverlener over te gaan.

De verzekeraar van arts of ziekenhuis zal in de aansprakelijkheidsdiscussie doorgaans stellen dat er geen fout is gemaakt. Bij onduidelijkheid zal een onafhankelijk medisch deskundige uitkomst moeten bieden. De deskundige zal dan moeten beoordelen of is voldaan aan de professionele standaard. Het is dan aan de juristen om uit te maken of ook sprake is van aansprakelijkheid.

Wat zijn uw mogelijkheden?

Veel patiënten die menen dat ze slachtoffer zijn van een medische misser weten niet goed waar ze moeten beginnen. De bewijslastverdeling is een enorme drempel, evenals het gebrek aan vertrouwen in een eerlijke behandeling van hun claim. Het is dan ook verstandig om professionele juridische hulp te zoeken.

Met Slot Letselschade komt u verder

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met medische zaken. Zij kunnen een goede inschatting geven van de haalbaarheid van uw claim. Ook weten ze welke stappen moeten worden gezet om uw schade te claimen.Bij schade moet u denken aan aan extra kosten voor medische zorg of hulpmiddelen, kosten van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en juridische hulp. Maar u kunt ook inkomensverlies lijden, als u door de medische fout arbeidsongeschikt bent geraakt. Daarnaast heeft u recht op smartengeld.

Bent u ervan overtuigd dat het om een medische fout gaat en wilt u uw schade claimen? Als u via onze Claimwijzer doorgeeft wat u is overkomen, nemen we binnen 24 uur contact met u op. Uiteraard kunt u ook gewoon bellen op 030-6980690 of mailen aan info@slotletselschade.nl.

Kosten

Meestal dient een medisch en juridisch haalbaarheidsonderzoek te worden gedaan. Deze kosten dient u zelf te voldoen. Als de aansprakelijkheid komt vast te staan, dan kunnen wij het verdere schaderegelingstraject voor u kosteloos begeleiden. Want na erkenning van aansprakelijkheid moeten onze werkzaamheden worden vergoed door de verzekeraar van de arts.

Evelijn Tuynman studeerde rechten in Groningen aan de RUG. Sinds 1 januari 2008 werkt zij als juridisch medewerker bij Slot Letselschade.  Daarvoor was zij werkzaam als letselschadejurist bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Op 30 augustus 2019 is Evelijn beëdigd tot advocaat. Naast de zwaardere verkeerszaken behandelt ze werkgeversaansprakelijkheidszaken en arbeidsongeschiktheidsgeschillen, voortvloeiend uit particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Evelijn is gespecialiseerd in medische kunstfouten, medische klacht- en tuchtzaken.

Evelijn Tuynman

ADVOCAAT

De blogs van Evelijn Tuynman