Spring naar content

Aanpak bij overlijdensschade

Als iemand overlijdt door bijvoorbeeld een verkeersongeval of een arbeidsongeval en een ander daarvoor aansprakelijk is, dan hebben de nabestaanden recht op vergoeding van schade. Dat noemen we overlijdensschade. Als nabestaande kun je de persoon of organisatie die de schade heeft veroorzaakt vragen om deze schade te vergoeden. Om schadevergoeding te krijgen moeten een aantal stappen doorlopen worden.

Slot-2518

01. Vaststellen aansprakelijkheid

Allereerst moet er worden vastgesteld wie aansprakelijk is voor de de overlijdensschade. De juiste persoon of organisatie moet aansprakelijk worden gesteld. Bij een noodlottig verkeersongeval of arbeidsongeval is het vaststellen van de aansprakelijkheid meestal niet heel moeilijk. In andere gevallen, met name bij medische fouten, is het complexer om de aansprakelijkheid vast te stellen.

02. Rechthebbenden bepalen

Naast het vaststellen van de aansprakelijkheid, moet worden vastgesteld wie er recht hebben op schadevergoeding. De wet kent namelijk niet alle nabestaanden het recht op schadevergoeding toe. Je moet tot de wettelijk bepaalde kring van gerechtigden behoren, meestal zijn dat de nabestaanden. De kring van gerechtigden kan meestal vrij snel worden vastgesteld, maar het is belangrijk dit tijdig te doen. Want voor de bepaling (berekening) van de schade maakt het vaak uit hoeveel mensen gerechtigd zijn.

Slot-9837

03. Affectieschade vaststellen en afwikkelen

Nabestaanden hebben sinds 1 januari 2019 recht op vergoeding van affectieschade (een soort smartengeld). Deze kan meestal eenvoudig worden vastgesteld en snel worden afgewikkeld.

04. Overige schade in beeld brengen en voorschotten vragen

Om te zorgen dat je als nabestaande krijgt waar je recht op hebt, is het belangrijk dat de volledige schade in kaart wordt gebracht. Het gaat dan vooral om de schade die je lijdt omdat de overledene niet meer bij kan dragen aan jouw levensonderhoud. Maar ook de kosten van de begrafenis of crematie komen voor vergoeding in aanmerking.

Bij de bepaling van de overlijdensschade wordt bijna altijd een rekenkundige ingeschakeld, die volgens een vastgestelde methode de schade berekend. Dit is de methode van de Denktank Overlijdensschade. Onze kantoorgenoot Coen de Koning is een van de opstellers van deze methode en weet er dus veel van.

Vooruitlopend op de definitieve berekening worden voorschotten aangevraagd op de schade, zodat wordt voorkomen dat de nabestaanden in financiële nood komen.

Slot-9185

05. Afwikkeling van jouw schade

Nadat de schade volledig in beeld is gebracht en er met de aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar, overeenstemming is bereikt over de vergoeding van de schade, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Daarmee wordt de schade dan definitief afgewikkeld tussen jou en de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Zijn er meer nabestaanden, dan wordt de schade van alle nabestaanden meestal tegelijkertijd vastgesteld en afgewikkeld.